Saturday, November 9, 2019

máy tính chậm như rùa

Sao mà số tôi khổ quá nè, máy tính chậm hơn sên