Sunday, March 10, 2019

Quá khứ vị lai, nhân quả nhãn tiền nghĩa là gì vậy

gieo nhân của đời trước(quá khứ) nhận quả của đời nầy (hiện tại ) gieo nhân của đời nầy vị lai sẻ nhận quả (tương lai) nhân quả nhãn tiền, tội phước đều là nghiệp chỉ đến sớm hay muôn mà thôi không thể tránh né (tạo ác nhân quả xấu tạo thiện nhân quả tốt)

1 comment: