Saturday, November 9, 2019

máy tính chậm như rùa

Sao mà số tôi khổ quá nè, máy tính chậm hơn sên

Sunday, March 10, 2019

Quá khứ vị lai, nhân quả nhãn tiền nghĩa là gì vậy

gieo nhân của đời trước(quá khứ) nhận quả của đời nầy (hiện tại ) gieo nhân của đời nầy vị lai sẻ nhận quả (tương lai) nhân quả nhãn tiền, tội phước đều là nghiệp chỉ đến sớm hay muôn mà thôi không thể tránh né (tạo ác nhân quả xấu tạo thiện nhân quả tốt)

Monday, February 26, 2018

How to Hide or Remove Blogger Navbar

search
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'> <b:widget id='Navbar1' locked='true' title='Navbar' type='Navbar'/> </b:section>

Change it
<!-- <b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'> <b:widget id='Navbar1' locked='true' title='Navbar' type='Navbar'/> </b:section>-->

Tuesday, January 24, 2012

CHuc mung nam moi

Nam Nham Thin, tat ca moi nguoi cung rong len nhe